หัวข้อประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
วันที่ลงประกาศ : 21 มกราคม 2563

ด้วยโรงเรียนตามฝันแม่ใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จึงดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

>>ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 1 อัตรา<<

>>ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 1 อัตรา<<

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 2. 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. 3. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. 4. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 5. 5. ผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3
 6. 6. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์  2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันที่  11 กุมภาพันธ์  2563 (เวลา 9.00 น.)

 

สนใจติดต่อ: 054-070277 ห้องธุรการโรงเรียนตามฝันแม่ใจ (เวลาราชการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

               091-4790787 ครูปิยธิดา

โรงเรียนเปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 2. 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
 5. 5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 6. 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 7. 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว

 

ที่อยู่ 277 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

โทร 054-070277