หัวข้อประกาศ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
วันที่ลงประกาศ : 06 มกราคม 2565

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


(1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                 ภาคเรียนละ  2,381.25 บาท  ( ปีละ 4,762.50 บาท )

(2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                 ภาคเรียนละ  2,216.25 บาท  ( ปีละ 4,432.50 บาท )

 
อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ( บาทต่อปี )

รายการ ระดับมัธยมศึกษา หมายเหตุ
 ค่าคู่มือนักเรียน 100.- เก็บชั้น ม.1 และ ม.4
 ค่าประกันอุบัติเหตุ 300.- เก็บปีละ 1 ครั้ง
 ค่าพัฒนาโรงเรียน 500 – 3,000.- แบ่งจ่าย 2 ภาคเรียน
 ค่ารถรับ – ส่งนักเรียน 6,000.- แบ่งเก็บเป็นรายเดือนตามระยะทางเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

  • โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นให้ผู้ปกครองและ/หรือในกรณี

ดังต่อไปนี้

  • กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วไว้ก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 วัน
  • โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บให้ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก

 
กรณีที่โรงเรียนเก็บเงิน...

  • กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ไว้แล้ว หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกภายใน 7 วันทำการหลังจากเปิดภาคเรียน โรงเรียน
  • จะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งคืนหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ขอลาออก

 


ไฟล์แนบ :
จำนวนการเปิดอ่าน : 83
โพสข่าวโดย : ฝ่ายงาน IT