เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์

 

ปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นายแพทย์คำนึง แซ่ซื้อ

จากประสบการณ์ที่เป็นเด็กชนบทห่างไกล ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพะเยา ศึกษาระดับประถม

ณ โรงเรียนบุญสิทธิ์วิทยา มัธยมต้นโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง มัธยมปลาย มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่ มีความฝันอยากเป็นหมอ จึงทุ่มเทกับการอ่านหนังสือและทำการบ้าน แต่ผลการเรียน

ยังเป็นรองเพื่อนๆทำให้พยายามแสวงหาวิธีที่เป็นของตัวเองจนพบ และสามารถเอาชนะเพื่อนๆ

และสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ฝันไว้.

 

จึงตั้งปณิธานว่า จะถ่ายทอดรูปแบบวิธีเรียนให้กับเด็กๆ ในอำเภอรอบนอกให้สามารถเรียนรู้

ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองให้ได้ จึงตั้งโรงเรียนตามฝันแม่ใจขึ้น เนื่องจากอำเภอแม่ใจเป็นที่อยู่

ดั่งเดิมของอากง อาม่า ที่อพยพมาจากเมืองจีน ปักหลักค้าขายจนลูกหลาน ประสบความ

สำเร็จในชีวิตทุกคน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มาเปิดโรงเรียนที่อำเภอแม่ใจเพื่อเป็นการทดแทนคุณ

แผ่นดินและสร้างโอกาสให้เด็กที่อยู่ในอำเภอรอบนอกได้ทำตามความฝันของพวกเขาให้สำเร็จ

    “กระผมพร้อมจะทุ่มเททุกอย่าง ทั้งโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน”

และจะสร้างโรงเรียนตามฝันแม่ใจให้เป็นโรงเรียนที่ทำให้ความฝันของเด็กที่ไม่ยอมแพ้

เป็นความจริง นี่คือปณิธานและแรงบันดาลใจของกระผม ที่ได้สร้างโรงเรียนตามฝันแม่ใจ

โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น 

วิสัยทัศน์ Vision


เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล


พันธกิจ Mission

1. ค้นหาและนำความสามารถที่มีอยู่ในตัวเด็กออกมาพัฒนาให้ไปถึงจุดสูงสุด

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษ

และสุภาพสตรี มีภาวะผู้นำมุ้งเน้นให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคลและส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การสอนและระบบการบริหารจัดการ

 
เป้าประสงค์

1. นักเรียนถูกพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ไปถึงจุดสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการ

และแตกต่างระหว่างบุคคล

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี มีวินัย มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษ

และกุลสตรีมีภาวะผู้นำ

3. นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และมีความสามารถทางวิชาการ

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

4. นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ