ที่ตั้ง โรงเรียน และความเป็นมา

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

 

 

ตั้งอยู่เลขที่  277  หมู่ที่  9   ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  

รหัสไปรษณีย์  56130  เป็นโรงเรียนระดับมัธยม  ม.1 ถึง ม.6
 

 

 

เริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2558  มีเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา