แผนปฏิบัติการ ปี 2561 จังหวัดระยอง

 

รอ input ข้อมูล

 

ค่านิยม  M O P H

 
Mastery
 
ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูง
Originality
 
สร้างสรรค์นวัตกรรม
People
 
ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง 
Humanity
 
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน